جلسه شکوفایی اقتصاد روستایی شهرستان خرم دره تشکیل شد

در این جلسه فرماندار شهرستان خرم دره با تاکید بر اهمیت تقویت اقتصاد ضربه پذیر کشور ،یکی از عوامل رکود اقتصادی را مهاجرت روستائیان به شهر ها دانست و گفت: ایران کشوری در حال توسعه است که با وجود فشار کشور های دیگر راه خود را در جهت توسعه هموار خواهد ساخت .

مهندس شیخی ادامه داد: هدایت جوانان تحصیل کرده و فراهم نمودن مقدمات برای تولید می تواند مسیر ترقی و رشد اقتصادی راهموار سازد که در این راستا خوشبختانه اکثر روستاهای شهرستان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و سطح سواد و... جهت انجام و اجرای طرخ های مختلف اقتصادی مستعد می باشند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خرم دره نیز در ابتدای این جلسه با تشریح مراحل اجرای طرح ،یکی از اهداف طرح را تقویت تولید در روستاها و جلوگیری از مصرف گرایی عنوان کرد.

/ 0 نظر / 15 بازدید