و اما خرم دره شهر من یاد باد

 که یکی از در های آن به یکی از سبزه زار و خرم مشرف بوده و روزی خبر خوش و خرم از آن در به صاحب حصار (بنام حسین)رسیده و او نام آن در را در خرم در نهاده و بعدا حرف ه به آخر آن اضافه شده خرم کلمه ی مناسب و خوب است و اما کلمه ی دره در اذهان غیر بومی ها روستای کوچک میان کوه ها را تداعی می کند و اهالی را مخصوصا دانش جویان در شهر های بزرگ بنام شهر دیگری خود را معرفی میکنند زیرا ممکن است احساس حقارت بکنند از این جهت پیشنهاد میشود  این موضوع در جلسات مطرح و نام  این شهر به خرم در بر وزن خرم شهر تبدیل شود که کم ترین تغییر و هزینه در اسناد و مدارک اداری ایجاد میشود و یا با توجه به نظر نخبگان و حتی اظهار نظر همگانی و همه پرسی و نام مناسب انتخاب گردد این کار موجب احساس هویت مردم و در تصمیم گیری های بودجه عمومی مجلس شورای اسلامی و دولت و استان و در مجامع عمومی تاثیر خوبی در پی خواهد داشت.                                                                                                                

 

مرا جایگه  صفحه خرم است                                  نگین سبزش بر دلم مرهم است

به قلعه سر دری خوش خبر                                   از آن رو شهر من مثمی به خرم در است

جوانانش برومند و پیرا ن دلیر                              که این سرزمین پهلوان پرور است

هوایش دل انگیز وبهارش نکوست                          بلی  مردمانش   نکوهیده خوست

/ 0 نظر / 15 بازدید