یادی ازدوران تحصیل به روایت عکس

ایستاده از راست: رضار جبی-(؟) پرویزخداکرمی- مرحوم نهروحسینخانی- علیمحمدحیدری-خداکرمی-(؟) - (؟) -حسن عطایی-مرحوم نادرمحمدی- مرحوم منوچهرعطایی- خلیل بابایی _ دلاورداداشی-   

نشسته از راست: ردیف اول احمد (میرزاعلی نجاتی) -(؟)- سیروس عطایی-عباس عزیزی –شهیدرضا عزیزی-(؟)-رحمان حسینخانی-(؟) - سعیدعزیزی- مهدی کاظمی- رزاق اسدی_غلامرضامرسلی 

 ردیف دوم: بهروز ابراهیمی-محمدحسن فیروزی-فرهنگ عطایی-(؟)-(؟)-مصطفی عباسی-حمیدرضارحیمی-رضا نوری-(؟)-(؟).                                                                                                                                          

دبستان کوشش خرم دره سال تحصیلی 52-1351

آموزگار: احمد بیراموند             مدیرمدرسه :مرحوم حسن عزیزی   

/ 0 نظر / 17 بازدید