جلسه امور بانوان و خانواده شهرستان خرم دره برگزارشد

در ابتدا ی این نشست کارشناس امور بانوان فرمانداری با اشاره به ا هداف تشکیل جلسه هم اندیشی بانوان گفت: زنان به عنوان نیمی از جامعه از نیروهای مهم اجتماعی محسوب می گردند و تعریف دقیقی از نقش زنان در خانواده و جامعه کمک بزر گی به حل معضلات خواهد نمود بر رسی مسائل و مشکلات در مباحث فر هنگی و توسعه فر هنگ کار آفرینی در بین زنان ضروری به نظر می رسد .از جمله مسائل و مشکلاتی که  امروزه شاهد هستیم مهاجرت دختران تحصیل کرده از روستا به شهرها است که رواج بیشتری پیدا کرده و برای پیشگیری ازمهاجرت بانوان تحصیل کرده از جمله معقولترین راهکارها ایجاد فرصتهای مناسب به جهت حضور زنان در  فعالیتها اجتماعی اقتصادی در روستاها و شهرهای کوچک است و با افزایش مهارتها ی کار آفرینی و تولید فرصتهای شغلی مناسب همکاری نمایندگان شوراهای شهر و روستا و شهرداری در پیشبرد اهداف مورد نظر شاهد توصیه کمی و کیفی فعالیتها و تشکیل سازمانها مردم نهاد و ایجاد تعاونیها خاص زنان توانمندسازی زنان نقش بسزایی درکاهش آسیبهای اجتماعی داشته  باشیم وعنوان نمود.همکاری نمایندگان  دستگاهها و هماهنگی و اقدامات لازم در جهت برگزاری برنامه در سطح شهر و روستا از پتانسیل شهرداری و شوراهای شهر و روستا  در اجرای برنامه مشترک همکاری لازم صورت گیرد

/ 0 نظر / 13 بازدید