افتتاح یاکلنگ زنی چندطرح و پروژ ه به مناسبت هفته دولت درشهرستان خرم دره

بهره برداری ازپروژه جابجایی شبکه انتهای شهرک قدس بایک میلیاردوهشتصدمیلیون ریال اعتبار،اصلاح وبهینه سازی خط فشارمتوسط روستای انجلین با424میلیون ریال اعتبار،احداث خانه بهداشت روستای انجلین با75میلیون تومان اعتباربامساحت 75مترمربع ازجمله طرحهایی بودکه افتتاح ویاکلنگ زنی شد.

/ 0 نظر / 14 بازدید