.بنابرگفته مسئولين شهرستان خرمدرهطرح ابرساني به روستاي انجلين با70درصدرشدفيزيكي درهفته دولت افتتاح خواهدشد.  

.نارضايتي مردم خرمدره ازپخت نامرغوب وكيفيت پايين نان درخرمدره كه اميداست مسئولين شهرستان با نظارت دقيق برپخت ان كيفيت نان درخرمدره راافزايش دهند.

.هفته نامه رويدادهاي شهر راهرسه شنبه ودوهفته نامه هاي نگين سبزوالبرزخرم راازمحل كتابفروشي اميركبيرواقع درروبروي مسجد جامع تهيه فرماييد.