اين جلسه باحضورعباسي مدير كل ستاد حوادث عيره مترقبه استان زنجان برگزار گرديد دراين جلسه سخنرانان به برنامه هاي هفته مقابله بابلاياي طبيعي پرداختند.دراين مورد مرادي رئيس هلال احمر خرمدره به برگزاري مسابقات امدادونجات وبرگزاري نمايشگاه توانبنديهاي هلال احمرشهرستان خرمدره واموزش كليه رانندگان ،زنان خانه داروكليه دهيارهاواعضاي شوراهاي روستايي درمقابله با بلاياي طبيعي اشاره نمودند.دراين هفته همچنين شاهد افتتاح مركز واكسيناسيون حجاج خواهيم بود.درادامه  مراسم نجفي رئيس ستادحوادث عيره مترقبه شهرستان خرمدره به خشتي بودن70درصدي خانه هاي روستايي و40درصدي خانه هاي شهري و استحكام كم خانه ها در برابر بلاياي طبيعي وزلزله درشهرستان خرمدره  اشاره نمودند .برگزاري مانورشهري ازديگر برنامه هاي هفته پيشگيري از بلاياي طبيعي درشهرستان مي باشد.