.مردم شهرستان خرمدره همراه بااعضاي شوراي شهرخرمدره خواستاربه تصويب رسيدن طرح جامع شهري خرمدره دراولين فرصت هستند.