درپنجمين روزازهفته دفاع مقدس گردهمايي سياسي ونمايشگاه عكس شهداورزمندگان توسط حوزه مقاومت شهيدتقوي كارگري باهمكاري 225عاشوراوپايگاه  شهيدقاضيطباطبايي برگزارگرديد.دراين مراسم جناب سرهنگ محمد دين محمدلو فرماندهي سپاه ناحيه خرمدره ضمن گرامي داشت هفته دفاع مقدس درزمينه دفاع ازكشوردربرابر توطئه هاي دشمنان همچون دفاع فردي برهمه واجب است.ايشان  به حمله حزب بعث عراق اشاره نمودندكه چگونه ملت شجاع ايران 8سال جانانه جنگيدندودراين راه هزاران شهيد وجانباز ازاده تقديم انقلاب كردند.