درچهارمين روزازهفته دفاع مقدس اختتامييه طرح اردوهاي هجرت 3بامشاركت سپاه ناحيه خرمدره بسيج سازندگي واموزش وپرورش شهرستان برگزارگرديد.دراين مراسم مسئولين ادارات ونهادهاوفرماندهان نظامي وانتظامي حضورداشتند.دراين مراسم مرتضوي راد امام جمعه شهرستان خرمدره ضمن تبريك هفته دفاع مقدس به حضور بسيج درتمامي صحنه هابطوري كه تنها درعرصه سازندگي باهمت والاي بسيج به جاي نوسازي 7مدرسه بامشاركت اين دونهاد15مدرسه نوسازي وزيباسازي گرديده واين ازافتخارات بسيج شهرستان خرمدره مي باشدكه دراستان زنجان مقام اول راكسب كرده است .درپايان مراسم هدايايي به رسم يادبود به مسئولين طرح ومتوليان ومجريان داده شد.