دردومين روز ازهفته دفاع مقدس كه مصادف بابازگشايي بود زنگ مقاومت مدارس شهرستان باحضور برادران بسيجي طنين انداز شد.درجشن زنگ مقاومت مديران اموزش وپرورش خاطرات خودراازدوران دفاع مقدس براي دانش اموزان بازگوكردندكه بااستقبال دانش اموزان مواجه گرديد.
.درمراسمي ديگرفرمانده واعضاي سپاه ناحيه خرمدره باحضوردرفرمانداري خرمدره باصيادي فرماندار وديگر مسئولين شهرستان ديداروگفتگوكردند.