باتوجه به استقبال مردم ازعرضه دفترتعاوني،كمبود ونامناسب بودن توزيع باعث ازدهام مردم درجايگاههاي توزيع دفترگرديدوتعدادي از مراكز،ازتوزيع ان صرف نظركردند.اميداست مسئولين شهرستان بابرنامه ريزي درست درچنين مواردي مردم راياري نمايند.