اعضاي شوراي شهرخرمدره درنشستي باجمعي از اهالي شهرخرمدره درمسجدجامع،مسائل ومشكلات شهرستان خرمدره رابررسي نمودند.دراين نشست درمورد مسائلي چون طرح جامع شهرستان خرمدره،عدم جذب اعتبارات درشهرستان،عدم نسب تابلوورودي به محدوده خرمدره ،سرشماري وامارگيري نادرست خرمدره كه جمعيت خرمدره راكمتراز48000نفراعلام نموده اند درصورتي كه سرشماري تعدادزيادي  مردم ازقلم امارگيران افتاده است.دراين نشست همچنين درمورد روندكندي اجراي طرح فاضلاب خرمدره،كم لطفي نماينده شهرستان درحل مشكلات اساسي خرمدره و تقسيمات كشوري ومحدوده خرمدره وورزشگاه كارگران  سوالاتي مطرح گرديد.درادامه جلسه اعضاي شوراي خرمدره از مردم خواستند تادرحل مشكلات شهروپرداخت عوارض دروقت مقررهمكاري لازم را باشهرداري بنمايند.دراين جلسه همچنين درمورد نامه هايي كه توسط اعضاي شورا به مقامات كشور درمورد ايستگاه راه اهن ومسئله گردشگري وحفظ اثارباستاني خرمدره نوشته  وپاسخ داده شده بود تبادل نظركردند.درپايان حاضرين مسائل ومشكلات خود را درموردخرمدره بيان نمودند.اعضاي شوراي شهر خرمدره براتحاد اعضابين خودتاكيدنموده وازمردم خواستند تاارتباط خودرا با شورا نزديكتر نمايند.