امورهنري اداره ارشاداسلامي شهرستان خرمدره اقدام به برگزاري دومين انتخابات هيئت امناوبازرسين انجمن هنرهاي تجسمي شهرستان خرمدره باحضورمجمع عمومي نمود كه بعدازراي گيري اعضاي جديد انتخاب شدند.