.به گفته استاندارزنجان نرخ بيكاري درخرمدره 14/78درصدميباشد كه بيشترين اماربيكاري رادراستان زنجان دارد.جمعيت بيكاردرخرمدره 2922نفرميباشدوجمعيت شاغل 16850نفراست.