.  چهارمين جلسه شوراي فرهنگ عمومي باموضوع تاثيرمهريه براستحكام خانواده ها درمنزل امام جمعه خرمدره برگزارگرديد.دراين نشست مرتضوي رادامام جمعه خرمدره درمورد مهريه وتاثيران براستحكام خانواده بياناتي را ايراد نمودند درپايان صيادي فرماندارخرمدره نيز درمورد مهريه سخنراني نمودندومهريه را هديه اي ازطرف مرد براي زن دانستند.دراين جلسه حاضرين پيشنهادات ونظرات  خودرادرمورد مهريه بيان نمودند.