همايش اتحادملي وانسجام اسلامي باحضورمحقق انديشمندحضرت حجهْ الاسلام حاج اقاتائب درسالن اجتماعات فرمانداري برگزارگرديد.دراين همايش امام جمعهو مسئولين ادارات ونهادهاي شهرستان خرمدره نيز حضورداشتند.دراين مراسم مرتضوي راد طي سخناني كوتاه به وحدت ويكپارچگي مسلمانان جهان درمقابل توطئه هاي دشمنان  تاكيدنمودنددرادامه جلسه حاج اقاتائب به ايرادسخن پرداختند.ايشان درسخنانشان به نامگذاري امسال اشاره نمودندونسبت به دشمن شناسي تاكيدنمودندوازمردم خواستند تادرمقابل دشمنان دين واسلام ايستادگي كنند.حاج اقاتائب درادامه بياناتشان به پتانسيلهاي كشورايران درزمينه هاي كشاورزي اقتصاد واكنون درزمينه انرژي هسته اي اشاره نمودند.ايشان همچنين به شكست بوش ودولت امريكا درحمله به عراق اشاره نمودند.درپايان مراسم به چهارتن ازبرادران وخواهران كه مقالات خودرادرزمينه نامگذاري امسال به دبيرخانه همايش ارائه داده بودندجوايزي اهداء گرديد لازم به ذكر است دراين همايش جانشين محترم منطقه زنجان  جناب اقاي سرهنگ اسماعيلي ومعاون هماهنگ كنندمنطقه وهيئت همراه نيزحضورداشتند.