ابتداي جلسه باگزارش جامع رئيس اتحاديه بنگاه داران شروع گرديدكه دراين شهرستان از110پروانه صادره دراين رابطه 67بنگاه بطورفعال مشغول كارهستندوبقيه فاقدفعاليت مي باشند،سپس اقاي صفوي رئيس دادگستري شهرستان بياناتي ايرادكردندكه يكي ازوظايف قوه قضاييه پيشگيري ازجرم است كه بنگاه داران دراين زمينه نقش اساسي دارندكه اگردقت كافي رادرمعامله بعمل نياورندموجب مشكلات بسيارخواهدشد.اقاي صفوي به دستورالعمل جديدمعامله ازطرف قوه قضاييه اشاره نمودندكه بزودي دراختياربنگاه داران قرارخواهدگرفت وتاكيدكردن هنگام معامله زمين مواردشهرداري وشرايط ديگرهمه رعايت گرددوبعدازكارشناسي لازم ازطرف مراجع قانوني انجام پذيردتاخريداروفروشنده دچارمشكل نگردندولازم است بنگاه داران اطلاعات بيشتري دراين زمينه كسب نمايندوبه شرايط قانوني وشرعي وقانون مدرن دراين زمينه توجه مضاعف داشته باشند.درخاتمه هريك ازبنگاه داران مشكلات پيش روي خودرامطرح وتبادل نظركردند.