دراين جلسه مهندس وثوق معاونت اداره كل راه وترابري استان زنجان درخصوص چهاربانده كردن راه خرمدره به قلعه حسينيه،ايجادبريدگي دربلواروحدت،چراغاني كردن ورودي اتوبان قزوين زنجان درمسيرورودي خرمدره سخناني ايراد كردند.دراين جلسه صدري رئيس شوراي شهرخرمدره ازكندي احداث پل زيرگذرانتقادنمودن دراين جلسه همچنين درمورد روشنايي كمربندي به راه اتوبان وكمربندي ازشهرك قدس وروشنايي عوارضي سوالاتي مطرح گرديد.