مشاوررئيس جمهوربه همراه 30خبرنگار رسانه ها ومطبوعات باحضوردرخرمدره ازطرحهاوپروژه هاي دردست ساخت ديدن نمودند .گروه خبري رسانه هارا نوذري استاندارزنجان وجمعي ازمسئولين استان همراهي مي كردند.
 مشاوررئيس جمهوروگروه خبرنگاران باتاخيرواردخرمدره شدند.
 مشاوررئيس جمهوروهيئت همراه باحضوردرشركت مينو ازنزديك باتوليدات شركت اشناشدند. مدير شركت ازتوليدات جديد مينووهمچنين به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.
 مهمانان بعدازبازديدازشركت مينو از اجرايي شدن طرح فاضلاب خرمدره ازنزديك اشنا شدند..
 فرماندارخرمدره به سوالات خبرنگاران درزمينه طرحها وپروژه هاي درحال اجرادرخرمدره واعتبارات تخصيص يافته به پروژه ها توضيحاتي رادادند.
 مشاوررئيس جمهور وخبرنگاران بااتوبوس ازاستان زنجان ديدن نمودند.