باحضورنوزري استاندارزنجان دانشگاه پيام نورخرمدره افتتاح گرديد.
مدرسه12كلاسه بنت الهدي نيز درمساحت 2860بازيربناي1990باهزينه356ميليون تومان ازمنابع استاني افتتاح گرديد.
افتتاح پارك انديشه نيز ازديگربرنامه ها بود.
باحضوراستاندارزنجان كشتارگاه طيور زرين بال خرم باهزينه اي بالغ بر20/000/000/000درمساحت 20هزارمترمربع وبازيربناي4200مترمربع به بهربرداري رسيد .باشروع به كار اين شركت 30الي35نفربه طورمستقيم و100الي120نفربه طورغيره مستقيم كارخواهندكرد.
درادامه مراسم نوذري باحضوردرسالن اجتماعات به ايراد سخن پرداختند.استاندارزنجان درسخنانش ضمن گراميداشت هفته دولت به پيشرفت كشوربعدازانقلاب اشاره نمودندودولت نهم رايكي ازپركارترين وخدمترساني ترين دولتها بعدازانقلاب اسلامي ايران ناميدند. نوذري درادامه سخنانش ازمسئولين شهرستان واستان خواست تابراي پيشرفت شهرستان خرمدره تلاش كنند.