تيم پرسپوليس خرمدره درمسابقه اي كه درمجموعه ورزشي شهيدخرمي برگزارگرديد توانست بانتيجه 3بر0برتيم قيام ابهر غلبه كند.زننده گلهابراي تيم پرسپوليس خرمدره اقايان امين عظيم زاده 2گل وپورياكلانتري1گل.