دربعدازظهرسومين روزهفته دولت ازشركت تعاوني درون شهري خرمدره بهره برداري شد .همچنين كلنگ احداث سالن چندمنظوره انديشه به زمين زده شد.