افتتاح نمايشگاههاي عكس وهنرهاي دستي بانوان /برگزاري برنامه نقاشي بانوان درپارك جنگلي/كلنگ زني سرايداري تربيت بدني شهرستان/كلنگ زني پايانه مسافربري /راه اندازي تلفن گوياي 137شهرداري خرمدره /كلنگ زني بازارروزشهرداري/كلنگ زني نمازخانه مدرسه پروين اعتصامي خرمدره .