همزمان بادومين روز از هفته دولت صيادي فرماندار شهرستان خرمدره همراه بامسئولين ادارات باحضوردردفترامام جمعه شهرستان بامرتضوي راد ديدارنمودنددراين ديدار امام جمعه خرمدره ضمن تبريك هفته دولت وگراميداشت شهيدان باهنرورجائي ازمسئولين شهرستان خواستند تاخدمت به مردم وحل مشكلات انها فراموش نكنند وبراي اباداني شهرستان تلاش كنند.

درادامه اين جلسه فرماندارشهرستان خرمدره وهيئت همراه ضمن بازديدازمجتمع ادارات بامسئولين وكاركنان ادارات شهرستان خرمدره ديدار وگفتگو نمودندوازنزديك بامسائل ومشكلات موجوددرادارات اشناشدند