هنگام اجراي حكم قصاص يك متهم به قتل درابهر.طناب دارپاره شد ومردمحكوم پس ازسقوط به كما رفت.اين حادثه هنگام كشيدن چهار پايه اززيرپاي محكوم به قصاص ازسوي والدين مقتول روي دادومردمحكوم به دليل اسيب ديدگي به كما رفت.خبرهاحاكي ازان است كه مردمحكوم به بيمارستان منتقل شده است. جام جم