.دوچرخه سواري22نفره استان زنجان باعنوان تورسبزشهدابه جهت ارج نهادن به مقام شامخ وارزشهاي والاي شهداي انقلاب اسلامي واردمزارپاك شهداي شهرستان خرمدره شدند.دراين مراسم مردم شهيدپرورشهرستان خرمدره ومسئولين ادارات ضمن استقبال ازاين عزيزان درمزارنيزحضوريافتند.درادامه مراسم مرتضوي راد امام جمعه شهرستان خرمدره به ايرادسخن پرداختند.درپايان مراسم حاضرين به ذكرفاتحه وگلباران مزارشهداپرداختند.