اختتامييه طرح ميثاق شهرستان خرمدره باحضورفرمانداروروحانيت معظم ومعززومربيان كلاسهاي طرح ميثاق و سايرمسئولين وكاركنان سپاه واحادمردم در سالن اجتماعات كشاورزان برگزارگرديد.دراين مراسم سرهنگ دين محمدلو ضمن خيرمقدم وتبريك اعيادشعبانيه به گزارشي ازفعاليتهاي تابستاني اين نهادپرداختند .به گفته سرهنگ دين محمدلودراين كلاسها 1700نفردرقالب 7پايگاه شركت نمودند.درادامه حضرت حجت الاسلام حاج اقا زارعيان نمايندگي محترم ولي فقيه ناحيه مقاومت بسيج دررابطه باتلاش مخلصانه نيروهاي بسيجي كه براي پركردن اوقات فراغت جوانان ونوجوانان تلاش نمودند تقديروتشكر نمودنددرادامه بياناتشان به مهدويت وانتظاراشاره نمودند وفرمودندهمه اديان انتظارمنجي مي باشند .بخصوص مسيحيان كه به امدن حضرت عيسي (ع)اعتقاددارندوهمچنين به دخالت دولت بوش درخاورميانه وفريب مردم افغانستان وعراق وفلسطين ولبنان اشاره نمودندكه چگونه بنام اصلاح جامعه به جنايات خوددراين مناطق ادامه ميدهد.