دراين جلسه صيادي فرماندارخرمدره ضمن اشاره به مشاركت مردم .احداث دانشگاه پيام نور  واحد خرمدره رايكي ازمصوبات سفررياست جمهوري به اين شهرستان دانستند.به گفته صيادي دانشگاه پيام نورخرمدره امسال دردورشته(مديريت بازرگاني والهيات علوم قراني )وبا90نفردانشجواغازبه كارخواهدكرد دراين جلسه خانم شرفي به عنوان مدير دانشگاه پيام نورازتلاش مسئولين ومردم بخاطرراه اندازي هرچه سريع اين دانشگاه تشكرنمودندوافزودنددرسال اينده در8رشته دانشجو پذيرش خواهد داشت. درادامه اين جلسه حاج پرويز كلانتري درسخناني به كمك 26ميليون توماني مردم براي احداث اين واحد دانشگاهي اشاره نمودند.