اين جلسه باحضور فرماندارونمايندگان بنگاههاي زودبازده درمحل فرمانداري برگزارگرديد.دراين جلسه صيادي فرماندار خرمدره به تشريح پتانسيلهاي شهرستان پرداختند وازمديران بنگاههاي زودبازده خواستندتاازتوانمنديهاي شهرستان در پيشبرد اشتغال زايي تلاش كنند .همچنين ازمسئولين بانكهاخواستندتاباپرداخت وام براي ايجاداشتغال بكوشند .به گفته صيادي شهرستان خرمدره ازلحاظ جذب اعتبارات  مقام سوم وازلحاظ سواد مقام اول رادراستان زنجان داراست.دراين جلسه مقررشد تاباايجادجلسات مشكلات واحدهاي توليدي بررسي وحل گردد.دراين جلسه بنيادي رئيس دفتر مهر امام رضا (ع)نيز ازمعرفي  تعداد1610نفرازمتقاضيان وام ازدواج به بانكهااشاره نمودند.