اين جلسه درحضورمعاونت صداوسيماي مركززنجان درمحل فرمانداري شهرستان خرمدره برگزار گرديد.دراين جلسه علاوه بر بررسي مشكلات روابط عمومي ها.درزمينه نقش وفعاليت بيشترروابط عمومي درادارات بحث وتبادل نظرشد.
دراين جلسه صيادي فرماندارخرمدره ازاقاي كشاورزمعاونت صداوسيماي مركز زنجان خواستاراستقراردفترخبري صداوسيمادرشهرستان خرمدره شدكه ايشان نيز قول مساعددادند.