مردم هميشه قهرمان خرمدره استقبال شايسته اي را ازوزير محترم كشور نمودند. *
مردم خرمدره باز از عملي نشدن طرح جامع شهري ناراحت بودند.*
به علت زيروقت مردم خرمدره نتوانستند مشكلات خودرا باوزير كشوردرميان بگذارند.*
پورمحمدي وزيركشور قول دادندتابخشي ازكتابهاي كتابخانه كوثرراتامين كنند.*
به گفته استاندارزنجان ميزان اعتبارات بنگاههاي زودبازده شهرستان خرمدره40ميلياردتومان است.*
صيادي فرماندارخرمدره اعتبارات سفر رياست جمهوري به خرمدره را324ميلياردريال عنوان كردند.*
خرمدره ازلحاظ جذب اعتبارات مقام سوم راوازلحاظ سوادمقام اول رادراستان دارامي باشد.*