این وبلاگ باهمکاری پیمان کلانتری ایجادگردید وبه هیچ گروه وحزبی وابسته نمیباشد.ودرچارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خواهدکرد. 
  این وبلاگ درنظرداردهرروزمطالب جدیدی رادراختیارشماقراردهدواین همکار ی شمارامی طلبد
 تلفن تماس وادرس درزیرقیدگردیده است
 5522656تلفن
 5523036فکس     خرمدره میدا ن ازادی روبروی مسجدجامع دفترنمایندگی کیهان واطلاعاتدرخرمدره
 اخبارخرمدره
.باهمکاری موسسه اطلاعات ونمایندگی اطلاعات درخرمدره کلیه مساجد وبیمارستان بوعلی سیناوتعدادی اماکن دیگرشهرستان ازنشریات رایگان بهره مندشدند.
.کمبودشیریارانه ای همچنان درخرمدره بیداد میکند .
.دانشگاه پیام نورواحدخرمدره ازمهرماه باپذیرش دانشجو دردورشته اغازبه کارخواهد کرد.
.به گفته صیادی فرماندارخرمدره :اجرای طرح فاضلاب شهرخرمدره تاماه اینده (مرداد) .
..استانداری زنجان درکمیته برنامه ریزی  خرمدره  ازمسولین  میراث فرهنگی خواست تانسبت به حفظ اثارباستانی  خرمدره همت کنند.
 .مراسم جشنی توسط سپاه نا حیه خرمدره به مناسبت میلادامام محمدباقر(ع)وسالروزتولد مقام معظم رهبری برگزارگردید .دراین مراسم امام جمعه ابهر سخنرانی کردند.امام جمعه ابهردرسخنانش به زندگی پرفرازونشیب علی(ع)اشاره وهمچنین ازهشت سال دفاع مقدس وشهدای انقلاب تجلیل نمودند همچنین ایشان دربیانات خودازمردم خواستند تادرمقابل تهاجم فرهنگی بیگانگان وناتوی فرهنگی به ایستند.