دراين جلسه كه درمحل دفترامام جمعه خرمدره برگزارگرديد يكي ازاعضاي شوراي فرهنگ عمومي و صفوي رئيس دادگستري شهرستان خرمدره وقاسمي رئيس اداره فرهنگ وارشاداسلامي نيزحضورداشتند.دراين نشست نقطه نظرات حاضرين درزمينه پيشگيري ازاعتياد جوانان وخطرالودگي به ايدز ومشكل بيكاري وكودك ازاري وسرپرستي خانواده معتادين فساداخلاقي وساير معضلات اجتماعي شهرستان بررسي شد. بنابراظهاريكي ازاعضاي شورا 80درصدزندانيان رامعتادان تشكيل مي دهندو24درصدطلاق هاناشي ازاعتياداست.دراين نشست مسئولين شركت كننده خواستار مشاركت وهمكاري تمام دستگاه هاي دولتي ومردم براي ريشه كني تمام معضلات اجتماعي شهرستان شدند. (نگين سبز)