.درراستاي طرح امنيت اجتمايي ونظارت وكنترل واحدهاي صنفي ماموران نيروي انتظامي شهرستان خرمدره موفق شدندازيك واحدصنفي خدمات كامپيوتري بيش از 500حلقه سي دي عيره مجازومبتذل راكشف واين واحدصنفي راپلمپ كنند.
.يادداشهاي پيرمردراهرسه شنبه درهفته نامه رويدادهاي شهرويادرسايت زيربخوانيد:www.afshrnoohiblogfa.com