درسفر دوراول رياست جمهوري به استانها احمدي نژاد از335شهربازديدبه عمل اوردندودرمجموع610مصوبه تصويب وبيش از7ميليون نامه دراين سفرهاجمع اوري شده است. ازاين مصوبات سفررياست جمهوري 62مصوبه براي خرمدره بوده كه ازاين مجموعه 24پروژه درحال اجراو37پروژه درحال بهره برداري ويادرهفته دولت به بهره برداري خواهدرسيدوتنهايك موردفعلاعملياتي نشده وان اجراي طرح ابياري تحت فشاردرشهرستان خرمدره مي باشد.
.مديريت اين وبلاگ براي پرباركردن وبروزرساني مطالب خبرنگارافتخاري مي پذيرد جهت كسب اطلاعات بيشتربه نمايندگي كيهان واطلاعات درخرمدره مراجعه فرماييد.ادرس:خرمدره ميدان ازادي روبروي مسجدجامع نمايندگي كيهان واطلاعات مراجعه فرماييد .فكس:024225523036