به مناسبت روزخبرنگار مراسمي باحضورشهردارواعضاي شوراي شهرخرمدره وخبرنگاران شهرستان خرمدره درسالن اجتماعات شهرداري برگزارگرديد دراين مراسم خبرنگاران مسائل ومشكلات خودرابيان نمودن.درادامه جلسه شهردارخرمدره قول مساعددادندمحلي ازساختمان شهرداري به خبرنگاران اختصاص پيداكندكه اين طرح به تصويب اعضاي شوراي شهرهم رسيد .يكي از اعضاي شوراي شهر خواستار نامگزاري يكي ازمعابرخرمدره بنام خبرنگارشدددرحاشيه اين مراسم رئيس شوراي شهر ازخبرنگاران مطبوعات خواست نسبت به بررسي سرشماري نفوذمسكن بپردازندكه چگونه امارجمعيت شهري خرمدره باوجود جمعيت بالاي 50هزارنفربه پايين ترازاين اماررسيده وچه كساني پشت اين قضيه هستند.شهردارخرمدره نيزدراين مراسم ضمن تبريك اين روز به نقش خبرنگاران در حماسه ازادسازي خرمشهرپرداختند.درادامه اين جلسه اقاي خانمحمدي يكي ازپيشكسوتان مطبوعات خرمدره به نقش خبرنگاران اشاره نموده وخبرنگاري را يك عشق دانستندتايككاروشغل.درپايان مراسم هدايايي به خبرنگاران شهرستان خرمدره داده شد.