به مناسبت روزخبرنگارمراسمي باحضورفرماندارخرمدره برگزارگرديد.دراين مراسم صيادي فرماندارخرمدره ضمن گراميداشت شهيداهل قلم صارمي به نقش خبرنگارواطلاع رساني اشاره نمودند.به گفته ايشان بااطلاع رساني درست مي توان جامعه راازبحرانهانجات داد وازخبرنگاران خواست تادرانعكاس اخبارشهرستان همت كنند. دراين مراسم خبرنگاران خواستارتشكيل خانه مطبوعات ومسكن وبيمه خبرنگاران گرديدندوازمسئولين ادارات خواستندتابانشريات همكاري لازم را بكنند.فرماندار خرمدره برحل مشكل خبرنگاران تاكيدنمودند.درپايان مراسم هدايايي به رسم يادبودبه خبرنگاران شهرستان خرمدره داده شد.