درمراسمي به مناسبت روزخبرنگار.خبرنگاران مطبوعات شهرستان خرمدره مسائل ومشكلات صنفي خودرابااقاي قاسمي رئيس اداره ارشاداسلامي خرمدره درميان گذاشتند.سوالات مطرح شده بيشتردرزمينه مسكن وبيمه خبرنگاران و همكاري مسئولين ادارات با خبرنگاران وهمچنين تدارك وسيله اي براي انتقال خبرنگاران به محل كلنگ زني ياافتتاح پروژه ها.درپايان مراسم هدايايي به رسم يادبودبه خبرنگاران داده شد.