.باحضوراقاي تابش رئيس بنيادمسكن وانقلاب اسلامي استان زنجان وفرماندارخرمدره مجتمع 24واحدي قائم خرمدره افتتاح شد.ياداوري مي شودمساحت هرواحد60مترمربع ميباشد.درادامه جلسه اقاي تابش قول پيگيري استقراربنيادمسكن شهرستان خرمدره رادادند.