.اتمام بلوارابهر-خرمدره وافتتاح ان درهفته دولت باهزينه اي بالغ بر400ميليون تومان.
  .دركميته برنامه ريزي شهرستان اقاي مهندس سماعي ازعملكر دچنداداره شهرستان انتقاد نموده وازتخصيص اعتبارات ونحوه صرف وجذب ان درادارات انتقادنمودند.