.كلنگ زني زمينهاي ورزشي روستاهاي سوكهريزونصيرابادبزودي. 
.دركميته برنامه ريزي درمورداختصاص350ميليون توماني سفررياست جمهوري به مجموعه ورزشي كارگران خرمدره سوال شد كه بدون پاسخ ماند. .همچنين دراين جلسه به توافقي كه بابنيادمستضعفان شد قرارشدتاكلنگ احداث ترمينال خرمدره درمساحت 3هكتار درضلع شرقي ورودي شهربه زمين زده شود.