.بنابرگفته صيادي فرماندارخرمدره درهفته دولت بيش از 15پروژه افتتاح ياكلنگ زني خواهدشدكه بالغ بر70ميلياردريال اعتباررابه خود اختصاص داده است ازجمله اين طرحهامي توان به1كتابخانه عمومي كوثر2هنرستان 8كلاسه3اموزشگاه10كلاسه4ابرساني به روستاهاي اردجين وانجلين وقلعه حسينيه اشاره نمود.