.دراين جلسه كه به رياست  صيادي فرماندارخرمدره درسالن فرمانداري برگزارگرديد.اقاي سماعي كارشناس برنامه ريزي استانداري واقاي فيضي شهردارسابق خرمدره و مسئول امورمسكن واستان وتني چنداز روئساي ادارات شهرستان حضورداشتند.دراين جلسه اقاي صيادي فرماندارخرمدره اعلام كردكه درهفته دولت بيش از15طرح وپروژه درشهرستان خرمدره كلنگ زني وافتتاح خواهدشد.كه ازمهمترين اين طرحها كتابخانه عمومي كوثررامي توان نام برد.دراين جلسه همچنين اعلام شدكه طرح جامع ابهرتصويب گرديده وطرح جامع خرمدره نيزدرحال بررسي است.