..جلسه شوراي اداري شهرستان خرمدره باحضورمسئولين استاني وشهرستان درمحل فرمانداري برگزارگرديد .كه دران فرماندهي نيروي انتظامي .مديريت حمل ونقل ومديريت جهاد كشاورزي شهرستان خرمدره ازعملكرد4ماهه خويش درسال 86گزارشاتي راارائه دادنددراين جلسه فرماندارخرمدره ازمسئولين خواست تادرتنظيم سندتوسعه شهرستان خرمدره برنامه هاي خويش راارائه دهند درپايان مراسم كلنگ ساختمان جديدپيش دانشگاهي الزهراتوسط اقاي علي ابادي معاون سياسي امنيتي استانداري زنجان به زمين زده شد.